OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky


Ako nakupovať

Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh tovaru do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Vaša objednávka bude potvrdená emailom a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny produkt a odošlete elektronickou objednávkou, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo v prípadne firiem aj IČO,DIČ).

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle §43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Dodávka

Tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne – pri bežnom tovare je termín dodania väčšinou do 48 hodín  od expedície, u menej bežného tovaru, ktorý nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky, alebo mailom zákazníkom. V prípade zdržania dodávky je zákazník okamžite informovaný. Dodanie objednávky odoslanej po 15:00 hod sa  predlžujú dodacej lehoty o 1 deň.

Pri prevzatí tovaru zákazník vykoná jeho kontrolu, potvrdí a prevezme faktúru/dodací list, ktorá slúží zároveň ako záručný list. Všetok tovar okrem Skútrov, Motocyklov a štvorkoliek dodávame Slovenskou poštou s doplatkom 3 € a doručením do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu, alebo zmluvným prepravcom "kuriérom" s doplatkom 5 alebo 7 € s doručením nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu.

Dodávku skútrov, motocyklov a štvorkoliek je možné zrealizovať len osobne.

Ceny

Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane 20 alebo 10% DPH.  V prípade, že je tovar označený akcia alebo výpredaj - "platí len do vypredania zásob" a nieje možné ho kombinovať s inými zľavami.

Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť dodávateľovi celú kúpnu cenu poriadne a včas. Pri jednotlivých odberoch bude platba realizovaná v hotovosti, prípadne splátkami cez splátkovú spoločnosť, alebo bankovým prevodom, podľa určenia objednávateľom v objednávke. Pri každej dodávke tovaru vystaví dodávateľ faktúru, ktorú pošle kupujúcemu poštou, alebo zmluvným prepravcom so zaslaným tovarom. Platbu je možné realizovať "na dobierku" čiže pri prevzatí tovaru na pošte, alebo priamo kuriérovi alebo v hotovosti v našej predajni.

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný reklamovať písomne u dodávateľa tovaru do 3 dní odo dňa dodania tovaru.

Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote osobne doručené do sídla predávajúceho alebo najneskôr v posledný deň lehoty podané na poštovú prepravu. Predávajúci a spotrebiteľ si vrátia všetky poskytnuté plnenia. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe v pôvodnom stave a balení. Náklady na dopravu znáša spotrebiteľ iba ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol vadný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že je kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci podľa aktuálnych stavu zmeniť po prihlásení.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy bude kupujúci informovaný. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Vytvorením objednávky v internetovom obchode www.RAJMOTO.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.


Reklamačné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť Auto-Moto-Raj s.r.o. (ďalej len "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Spôsob uplatnenia reklamácie:

Kupujúci uplatňuje reklamáciu buď osobne alebo tak, že zašle tovar na adresu sídla spoločnosti spolu s kópiu dokladu o kúpe a popisom vyskytovanej vady. Reklamačné konanie nesmie trvať viac ako 30 dní od jeho uplatnenia. Predávajúci vydá kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o prijatí reklamácie, najneskôr však spolu s oznámením o spôsobe vybavenia reklamácie.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.RAJMOTO.sk.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619)

2.3 Informácie o pedajcovi:

Auto-Moto-Raj s.r.o.

Jozefa Martinčeka 1055

013 03 Varín

Slovensko

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro:, vl. č.: 30005/B

IČO: 36 821 551

DIČ: SK 2022 443 742

Zodpovedný vedúci:  Ing. Michal Strásky

 

Prevádzková doba:

Pondelok od 8:00  do 12:00  do 12:30 obednajšia prestávka od 12:30 do 17:00

Utorok od 8:00  do 12:00  do 12:30 obednajšia prestávka od 12:30 do 17:00

Streda od 8:00  do 12:00  do 12:30 obednajšia prestávka od 12:30 do 17:00

Štvrtok od 8:00  do 12:00  do 12:30 obednajšia prestávka od 12:30 do 17:00

Piatok od 8:00  do 12:00  do 12:30 obednajšia prestávka od 12:30 do 17:00

Sobota voľný deň

Nedeľa voľný deň

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina


Prajeme Vám príjemné nakupovanie Váš xx Rajmoto.sk x

YTQyOWYwNm